الکترو نیرو

ارائه خدمات در زمینه برق فشار متوسط و برق صنعتی

محصولات

سیم-با-هادی-غیر-قابل-انعطاف

کابل-زره-دار

کابل-قدرت

کابل-قدرت-شیلد-دار

هادی-های-هوایی-آلومینیوم-روکش-دار

سیم-با-هادی-قابل-انعطاف

کابل خود نگهدار آلومینیوم

کابل قابل انعطاف

کابل کنترل قابل انعطاف

هادی های هوایی آلومینیوم

کابل کنترل قابل انعطاف شیلددار

کابل قابل انعطاف